RSS icon
Twitter icon
Facebook icon
Vimeo icon
YouTube icon

Variational study of polarons in Bose-Einstein condensates